ALGEMENE VOORWAARDEN LUNA GLASS TINTING B.V.

 

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Luna Glass Tinting B.V.:
de heer P. Machielsen handelend onder de naam Luna Glass Tinting B.V. (opdrachtnemer);

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Luna
Glass Tinting B.V. voor de levering van een goed of het verrichten van een dienst en/of daartoe een offerte aanvraagt;

Opdracht:
de in onderling overleg tussen Luna Glass Tinting B.V. en Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden
die door Luna Glass Tinting B.V. verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te
geschieden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Luna Glass Tinting B.V. en haar
opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Luna Glass Tinting B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard met een schriftelijke bevestiging.

2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van toepassing. Luna Glass Tinting B.V. en haar Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes
3.1 Een mondelinge toezegging of schriftelijke ondertekening van een offerte van Luna Glass Tinting B.V. door opdrachtgever, impliceert aanvaarding van de offerte waarmee een overeenkomst van
opdracht tussen partijen tot stand komt.

3.2 Offertes van Luna
Glass Tinting B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering
en/of afronding van de opdracht aan Luna Glass Tinting B.V. heeft verstrekt.

3.3 De door Luna Glass Tinting B.V. gemaakte offertes zijn voor Opdrachtgever vrijblijvend en zijn
gedurende 30 dagen geldig.

3.4 Voor wanneer de opdracht later dan 3 maanden na offertedatum wordt uitgevoerd,
behoudt Luna Glass Tinting B.V. zich het recht voor om, bij prijsverhogingen van de door Luna Glass Tinting B.V. in te kopen materialen en/of arbeid, de offerte aan te passen.

Artikel 4 Uitvoering opdracht
4.1 Luna Glass Tinting B.V. voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit verreist, heeft Luna Glass Tinting B.V. het
recht om het werk door derden uit te laten uitvoeren. Luna Glass Tinting B.V. is niet verplicht dit
bekend te maken aan Opdrachtgever.

4.3 Luna Glass Tinting B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is
uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4 Voor zover de door Luna Glass Tinting B.V. aan Opdrachtgever verstrekte instructies ter zake de
opdracht niet, althans niet goed, worden uitgevoerd door Opdrachtgever, behoudt Luna
Glass Tinging B.V. zich het recht voor om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten aan Opdrachtgever.

Artikel 5
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarmee in de offerte rekening is gehouden, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door
Luna Glass Tinting B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 6 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met
ondergeschikte leden van het personeel van Luna Glass Tinting B.V.binden de laatste niet, voor zover
deze niet door Luna Glass Tinting B.V. zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen uitdrukkelijke volmacht hebben om
bindende afspraken te maken.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Ingeval overmacht de uitvoering van de opdracht vertraagt of verhindert, zijn zowel
Luna Glass Tinting B.V. als Opdrachtgever bevoegd de opdracht schriftelijk te ontbinden,
zonder dat dit Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover Luna Glass Tinting B.V. ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten, dat zij bij behoorlijke nakoming van de opdracht niet zou hebben gehad.

7.2 Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten toedoen van Luna
Glass Tinting B.V. ontstaat en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst zou worden
verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies goederen, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport van goederen, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, brand en andere ernstige storingen bij Luna Glass Tinting B.V. of bij haar leveranciers en nationale rampen.

Artikel 8 Garantie
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- respectievelijk importeurs- of groothandelgaranties gelden slechts de door leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de opdrachtgever in verzuim is.

9.2 Verrekening van het factuurbedrag met vorderingen die Opdrachtgever op Luna
Glass Tinting B.V. stelt te hebben is niet toegestaan.

9.3 Bij niet tijdige betaling van de factuur is Opdrachtgever aan
Luna Glass Tinting B.V. een vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het
verstrijken van de vervaldatum van de factuur.

9.4 Bij niet tijdige betaling van de factuur is opdrachtgever ter incasso van de vordering
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke hierbij worden
gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.

9.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om
welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of
op te schorten.

9.6 Te allen tijde heeft Luna Glass Tinting B.V. het recht om van Opdrachtgever zekerheid, in welke
vorm dan ook, voor nakoming van zijn/haar opdracht te vragen. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan dit verzoek tot het stellen van zekerheid, heeft Luna Glass Tinting B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

9.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om
welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

Artikel 10 Geschillen
In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten zullen, indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor
bedoeld in onderling overleg op te lossen, het bij uitsluiting van andere gerechten worden
voorgelegd aan het bevoegde gerecht te ’s-Hertogenbosch, Nederland.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Luna Glass Tinting en Opdrachtgever is
het Nederlands recht van toepassing, ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.